Borgerlige bortforklaringer i sagen om brud på FN-konventionen om statsløse

Højrefløjen, især DF, prøver nu at sætte spørgsmålstegn ved, om Danmark overhovedet skulle have ratificeret FN’s konvention om begrænsning af statsløshed (1961), og om den overhovedet gælder i Danmark, når den ikke er omsat i konkrete danske lovbestemmelser. Skriver, Nutcracker på Netavisen, P77.dk

–og fortsætter
Tilmed påstår nogle, at konventionen blev vedtaget for at støtte palæstinenserne i deres kamp mod den israelske zionisme – selv om den vigtigste baggrund for konventionen var jødernes egen historie.

De borgerlige apologeter glemmer åbenbart bl.a. forløbet med det såkaldte “inkorporationsudvalg”, der blev nedsat af SR-regeringen og arvet af VOK.

Det skulle udforme forslag til konkrete lovinitiativeri forlængelse af ratificerede konventioner.

Imidlertid var det for meget sprængstof ikke mindst internt i VOK.
Justitsministeriet under Lene Espersen drog derfor denne konklusion bl.a. ud fra præcedens, og den blev fremlagt ifolketinget: Inkorporation er udnødvendig, idet en ratifikation af en konvention gør den til “de-facto dansk lov”.

At der er noget, der hedder de-facto dansk lov, ses af, at der er faldet adskillige domme alene ud fra ratificerede konventioner ved de danske domstole – det var en af begrundelserne for Justitsministeriets konklusion vedr. ikke at følge indstillingen fra Udvalget om inkorporation af FN-konventioner, bl.a. den helt centrale FN-konvention om borgerlige og politiske rettigheder med tilhørende protokoller, FN’s Racediskriminationskonvention og FN’s Torturkonvention.

Til gengæld foreslog udvalget ‘kun’ tre af seks konventioner inkorporeret, og med denne begrundelse:

“Som udvalget anfører i betænkningen, kan de ikke-inkorporerede konventioners retlige status i dansk lovgivning ikke anses for fuldt ud afklaret i alle situationer,” og derudover tales der om signalværdi og opprioritering af emnerne.

Pointen er, at konventionerne allerede er dansk lov, men at deres nærmere betydning ikke er retsligt set klare nok.

Skriver, Nutcracker på Netavisen, P77.dk
 
Du kan læse mere… flere /bortforklaringer – HER