Forureningen ved Høfde 42, Harboøre


Posted On apr 15 2024 by

Forureningen ved Høfde 42, Harboøre Tange (Cheminova)
– En historisk sag
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Region Syddanmark har primo 2007 afsluttet arbejdet med indkapsling af pesticidforureningen ved Høfde 42 på Harboøre Tange.

Samtidig er der gennemført en række teknologiudviklingsprojekter for at finde ud af de tekniske og økonomiske muligheder for en egentlig fjernelse af forureningen.

Resultaterne af projekterne er samlet i nogle rapporter, som forventes udgivet i løbet af sommeren 2007

Forhistorie
I slutningen af 1950’erne og starten af 1960’erne foretog Cheminova nedsivning af spildevand og deponering af affald fra sin pesticidproduktion i en klitgryde ved høfde 42 på Harboøre Tange.

Derudover deponerede landbrugsministeriet i 1961 ca. 40 tons bekæmpelsesmidler i klitgryden.

I 1981 foranstaltede Miljøstyrelsen en bortgravning af ca. 1200 tons kemikalieaffald fra depotet, mens der blev efterladt en restforurening i depotområdet og på forstranden.

På baggrund af undersøgelser udført i 2004-2005 vurderes restforureningen at være på 270 tons, heraf 170 tons parathion.

Denne restforurening siver i dag langsomt ud i Vesterhavet og påvirker havmiljøet.

Blandt andet er der målt forhøjede koncentrationer af parathion i havet ud for Harboøre Tange.

På grund af sagens særlige karakter valgte Miljøministeren i oktober 2003 at indgå aftale med Ringkjøbing Amt om i fællesskab at finansiere en spunsvæg, der kunne indkapsle restforureningen, samtdig med at man ønskede at undersøge mulighederne for på lang sigt at foretage en egentlig oprensning.

Forundersøgelserne for spunsningen viste, at restforureningens omfang og sammensætning var noget anderledes end forventet, og at spunsvæggen derfor måtte forventes at koste ca. 30 mio. kr. i stedet for 14 mio. kr. som først antaget.

Derfor blev der i 2005 indgået en ny aftale om fælles finansiering af etableringen af spunsvæggen.

I aftalen indgår desuden, at Miljøstyrelsen og amtet (nu Region Midtjylland) i fællesskab gennemfører teknologiudviklingsprojekter, der skal afklare mulighederne for en egentlig oprensning af restforureningen.

Bilagsdelen indeholder 5 kortbilag kan du hente her

–Og du kan hente det som pdf-fil her –
IKKE-sponsoreret info

For yderlig læsning.

Vi har hørt det i skåltalerne siden 2001

Storbritanniens spildevand

Dansk Folkeparti får ofte medieomtale

 

 

Last Updated on: april 16th, 2024 at 5:51 pm, by df-nyt.dk/blog/


Written by df-nyt.dk/blog/


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *