Bekymrende rapport fra Europarådet

Bekymrende rapport fra Europarådet
Europa-Kommissionen mod Racisme og Intolerance (ECRI)
ECRI er en menneskerettighedsorgan af Europarådet, der består af uafhængige eksperter, som overvåger problemer med racisme, fremmedhad, antisemitisme, intolerance og diskrimination på grund af race, national / etnisk oprindelse, farve, statsborgerskab, religion og sprog (racediskrimination); det udgiver rapporter der indeholder anbefalinger til medlemsstaterne.

Få lyspunkter
ECRI – Rapporten nævner at der ydes støtte til organisationer som arbejder med integration, herunder også med nyankomne flygtninge og personer tildelt subsidiær beskyttelse under migrationskrisen.

Mangfoldighed
Der er truffet positive foranstaltninger til en øget mangfoldighed i politiet ved ansættelse af flere betjente med baggrund i etniske mindretal, og til afhjælpning af social marginalisering af medlemmer af det grønlandske Inuit-samfund der bor i Danmark.

Kritik
Rapporten rejser kritik af de danske politikker, der vedrører flygtninge, nærmere betegnet de nye regler for familiesammenføring der er i modstrid med ECRIs tidligere henstilling til myndighederne.

Udtalelse
Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland udtaler: En stramning af reglerne for familiesammenføring øger risikoen for at mindreårige bliver skilt fra deres familie i et længerevarende tidsrum og gør dem mere sårbare over for menneskesmugling og seksuelt misbrug.

De danske myndigheder endnu en gang sænket de sociale ydelser. ECRI har tidligere kritiseret en tilsvarende ordning med differentierede satser for sociale ydelser og gentager i denne rapport sin bekymring over de nuværende satser, som af mange anses for at være for lave til at lette modtagernes integration i det danske samfund.

Hadske ytringer
Rapporten indeholder også kritik af de vedvarende problemer med racistiske hadske ytringer, især mod muslimer. Hertil kommer, at der er behov for en bedre indsamling af data om hadforbrydelser.

Menneskerettigheder
Alle mennesker har krav på, at deres menneskelige værdighed respekteres fuldt ud, og bekæmpelsen af racistiske hadske ytringer er af afgørende betydning i vores bestræbelser på at sikre, at dette sker, udtalte ECRIs formand, Christian Ahlund.

Henstillinger
Rapporten indeholder et antal henstillinger, hvoraf to er henstillinger om en prioriteret indsats og vil blive gjort til genstand for en midtvejsopfølgning ved ECRI inden for en periode på 2 år. Det drejer sig om følgende:

-Der bør etableres et omfattende dataindsamlingssystem for racistiske og homo-/transfobiske ytringer, som muliggør en fordeling af tallene på de forskellige typer lovovertrædelser, hadske motiver, målgrupper, retslig opfølgning og udfaldet heraf. Myndighederne bør tillige gøre en aktiv indsats for at løse problemet med manglende anmeldelse af hadefulde ytringer.

-Den etniske adskillelse på Langkær Gymnasium i Aarhus bør bringes til ophør hurtigst muligt, og der bør træffes foranstaltninger til at forhindre, at en tilsvarende praksis af enhver form fremover finder anvendelse i danske skoler.

Baggrund
Rapporten og den danske regerings bemærkninger er udarbejdet på baggrund af ECRIs besøg i Danmark i september 2016 og omhandler forholdene indtil d. 8. december 2016, medmindre andet er udtrykkeligt anført.

Yderligere oplysninger om ECRI findes på hjemmesiden, coe.int/ecri
 
Du kan downloade rapporten her

For yderlig læsning

Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI)
 
FN’s racismekomité bekymret over politisk propaganda