Julehjælp i Tingbjerg

Julehjælp i Tingbjerg -Julehjælp 2012
Traditionen tro uddeler Tingbjerg sogns menighedspleje julehjælp til folk med en anstrengt økonomi, fortrinsvis enlige forsørgere med hjemmeboende børn.

Det særlige ansøgningsskema, som fås ved indgangen til præstekontoret, returneres i udfyldt stand personligt til præsten i perioden mellem den 27/11 og den 30/11 i de på skemaet angivne tider.

Ansøgninger, der afleveres på anden vis, kan desværre ikke tilgodeses.
Uddelingen finder sted i forbindelse med familiegudstjenesten
torsdag den 13/12 mellem kl. 16.00 og 16.30.

Billedet, En malet trætavle i Kirkerup Kirke, fra omkring år 1600.
Med udgang fra Bibelens historie om den rige mand og Lazarus,
ses en fattig tigger som modtager almisse.

Indskriften på billedet lyder: Ræk ud din hånd og giv den arme,
så skal Gud sig over dig forbarme.

Naadsensbrød
Af Henrik Pontoppidan
Der stod en Eftermiddag et stort Spektakkel omme i Smøgen bag Gadekjæret, hvor fire-fem sorte Indsidder-Rønner ligger sammenbyltede under Skolebakken.

Anledningen var vægtig nok, det var Stine Bødkers, der skulde paa “Kassen”.
Dette er den folkelige Betegnelse for Herredets store, nyopførte Fattig- eller Arbejdshus, der er hele Egnens Stolthed og Pryd.

Nu skal man i Sandhed ogsaa kun vanskeligt kunne tænke sig noget mere fjærnt fra disse gamle, smudsige og stinkende Sogne-Fattiggaarde, hvor man i sin Tid stuvede Folk sammen paa maa og faa og lod dem leve efter Forgodtbefindende.

Helt kongeligt ligger dette paa Toppen af en kratbevoxet Banke ud mod Fjorden – muret i rødt og graat, med Spir paa Gavlene og Majestætens 32 Navnechiffer funklende i Guld paa blaa Grund over Indgangsdøren.

Fremmede, der kommer forbi paa Vejen, vil sikkert ikke anslaa det til mindre end et Ting- og Arresthus, et kgl. Tugthus el. lign. og mere end én besindig Mand, der træder inden for det jærnbespigrede Plankeværk og betragter de mægtige Trappegange, Varmeapparaterne og de dekorerede Lofter, ryster betænkelig paa Hovedet og ymter om Overdrivelse.

Det skulde da netop være, at han kom op i en af de store Sale, hvor Lemmerne sidder rækkevis paa smaa Halmsæder under Vinduerne og fletter Sivmaatter og binder Kurve – Mændene og Fruentimmerne hver i sin Fløj.

Der er altid noget eget uhyggeligt ved Synet af en saadan Forsamling af gamle, livstrætte Mennesker, hvem Tilværelsen intet længere har at byde – især, hvor Livets lange Kummer har sat saa dybe Mærker af Tilintetgjørelse som blandt disse.

Det er de udslidte Kræfter, de forkomne Existenser fra Herredets Hytter og Huler, der samles her inde imellem disse Mure, naar Haanden bliver for svag og Ryggen for kroget 33 til længere at bære Livets Byrde.

De sidder nu her, ens i Dragt, med pletfrit Linned, og saa kæmmede og renvaskede, som de næppe nogen Sinde har tænkt at skulle blive det i denne Verden – men tillige saa stille og underlig eftertænksomme, som var virkelig ogsaa allerede Evigheden begyndt for dem her i disse store, højtidelige Rum, hvor Lyset falder ind som med en overjordisk Glans, mens hver mindste Hosten og Harken giver Genlyd under de høje Lofter som i en Kirke.

Reference
Hjemmesiden //tingbjerg-kirke.dk
Hjemmesiden //biblen.info/Bibelen-frelse
Hjemmesiden //henrikpontoppidan.dk/Novellen-Nådsens-brød
Hjemmesiden //Julehjælp i Skanderborg
Hjemmeside //Pia Kjærsgaard: Julehjælpen – Det er jo helt tosset!

For yderlig læsning

Ny bestyrelse i Foreningen Dansk Kultur