Store klimagevinster at hente i varme og kølesektoren

060920160358

Store klimagevinster at hente i varme og kølesektoren
Opvarmning og nedkøling udgør hele 50 % af EU’s samlede energiforbrug, heraf kommer 75 % stadig fra fossile brændsler! Det er derfor et meget velkomment initiativ at EU skal have en samlet varme- og kølestrategi. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Tirsdag d. 13. september stemmer Europa-Parlamentet om sine anbefalinger til denne strategi.

Margrete har været De Grønnes ordfører på denne rapport i Miljøudvalget og er meget spændt på om et flertal i parlamentet vil bakke op om en acceptabel strategi.

Der er stor enighed om at vi kan nå langt med at forbedre den eksisterende bygningsmasse og stille højere krav til nye bygninger når det gælder energieffektivitet.

Også de helt elendige opvarmningssystemer som stadig er i mange bygninger, kan vi forholdsvist nemt gøre noget ved.

Overskudsvarme fra industrien kan udnyttes meget bedre, og vedvarende energi kan i høj grad integreres i fjernvarme og kølingssystemer.

Men et stort stridspunkt er biomassens rolle.
Det virker meget oplagt at gøre opvarmningssektoren grøn ved at anvende biomasse til fyring i stedet for kul.

Så oplagt at biomasse udgør hele 90 % af den (smule) vedvarende energi der allerede bruges til opvarmning.

Men CO2-regnskabet for biomasse er ikke så simpelt, og det er slet ikke selvfølgeligt at biomasse er bæredygtigt.

Margrete har derfor i forhandlingerne lagt stor vægt på at vi skal have bæredygtighedskriterier for biomassen.

En anden mærkesag som Margrete har kæmpet hårdt for, er at vi skal brænde så lidt affald af som muligt.

Det er selvfølgeligt bedre at brænde affald end at deponere det.
Men afbrænding af især plastik udleder altså rigtigt meget CO2.

Så det er langt at foretrække at genanvende så meget affald som muligt og ikke mindst at afværge en masse affald i første omgang.

I Miljøudvalget var der heldigvis stor opbakning til dette synspunkt:
Varmeproduktionen i EU skal være konsistent med affaldshierarkiet.

Vi skal ikke låse os fast i en situation hvor vi har overinvesteret i forbrænding og derfor brænder ressourcer af (så vi endda må importere affald til vores stor-pyroman-industri hjemme i Danmark).

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her