Ekstraordinært gruppemøde om den sociale søjle

Onsdag er der ekstraordinært gruppemøde hvor man skal diskutere Kommissionens udspil til en social søjle. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

-og fortsætter
Udspillet indeholder en række konkrete lovforslag hvoraf det mest omdiskuterede er direktivet om balance imellem arbejdsliv og privatliv der blandt andet vil give 10 dages øremærket barsel til fædre, fire måneders øremærket forældreorlov til hver af forældrene, ret til fem omsorgsdage om året til at tage sig af syge familiemedlemmer samt en udvidelse af retten til at anmode om fleksibel arbejdstid og/eller –sted for forældre til børn under 12.

Selvom kvinder i stadig højere grad bliver uddannet, er de fortsat underrepræsenteret på arbejdsmarkedet eller beskæftiget i stillinger der ikke er på niveau med deres kompetencer.

Det betyder lavere løn, mere deltidsarbejde og flere afbrydelser af karrieren. Kvinder er dermed i højere grad i risiko for fattigdom, social eksklusion og en lavere pensionsopsparing.

Kommissionen har i første omgang lyttet til blandt andre de Grønnes krav om konkrete lovforslag. Onsdag skal gruppen så finde ud af om de er tilfredse med udspillet.

FAKTABOKS:
Hvad handler den sociale søjle egentlig om?
Den Europæiske Søjle for Social Rettigheder består af 20 principper.
Kommissionen stiller lovforslag med udgangspunkt heri, for at sikre social beskyttelse af alle borgere.

Dette er kontorets eget resumé af principperne.
Du kan læse den fulde udgave på Kommissionens hjemmeside /ec.europa.eu/commission .

 1. Retten til kvalitetsundervisning og livslang læring til at opretholde og tilegne sig færdigheder som sikrer adgang til fuld deltagelse i samfundet og arbejdsmarkedet.
 2. Lighed i behandlingen af og mulighederne for kvinder og mænd på alle områder og retten til lige løn for lige arbejde
 3. Lige muligheder uanset køn, race, etnisk oprindelse, religion, tro, handicap, alder og seksuel orientering hvad angår mulighederne for ansættelse, social beskyttelse, uddannelse og adgang til offentlige services.
 4. Aktiv støtte til erhvervsaktivitet. Det inkluderer støtte til jobsøgning, skoling og opkvalificering. Alle har ret til social beskyttelse og oplæring i arbejdsmæssige overgangsfaser. Unge har ret til uddannelse, praktikker, lærepladser eller et arbejdstilbud inden for fire måneder efter at være blevet arbejdsløse eller have færdiggjort uddannelse.
 5. Trygge og tilpasningsdygtige arbejdsforhold der sikrer fair og lige behandling hvad angår arbejdsforhold, social sikkerhed og læring. typiske arbejdskontrakter (for eksempel 0-timekontrakter) skal undgås og prøveperioder skal være af en rimelig varighed.
 6. Rimelig aflønning der sikrer en anstændig levestandard Lønninger skal fastsættes på en transparent og forudsigelig måde alt efter national praksis og med respekt for arbejdsmarkedets parter.
 7. Skriftlig information om arbejdsforhold og information om afskedigelser.
 8. Social dialog og involvering af ansatte i henhold til national praksis.
 9. Beskyttelse af balance imellem arbejdsliv og privatliv som giver forældre og andre med et plejeansvar retten til orlov, fleksible arbejdsforhold og adgang til plejeservices. Både mænd og kvinder skal have adgang til orlov for at kunne leve op til deres plejeansvar og skal opmuntres til at gøre brug af disse rettigheder på en afbalanceret måde.
 10. Retten til et sundt og sikkert arbejdsmiljø samt til datasikkerhed
 11. Børnepleje der er til at betale og af høj kvalitet. Børn skal beskyttes imod fattigdom, og der skal målrettede tiltag sikre børn fra dårligkår lige muligheder i livet.
 12. Social sikkerhed for lønmodtagere  hvis arbejdsvilkår er sammenlignelige med lønmodtageres.
 13. Arbejdsløse skal sikres arbejdsløshedsunderstøttelse i henhold til national praksis,samt støtte til at facilitere vej tilbage på arbejdsmarkedet.
 14. En minimumsindtægt som sikrer et anstændigt liv i alle faser af livet.
 15. Retten til pension og retten til de ressourcer det kræves for at sikre et anstændigt liv uanset alder.
 16. Adgang til sundhedspleje, både forebyggende og behandlende, af høj kvalitet og til at betale.
 17. Inkludering af handicappede på arbejdsmarkedet og i samfundet.
 18. Adgang til langsigtet behandling for kronisk syge og handicappede der ikke kan tage fuld vare på sig selv over længere perioder.
 19. Adgang til boliger for dem der har behov for det, støtte til sårbare personer, adgang til herberger og hjemløse med at blive socialt inkluderet i samfundet.
 20. Retten til essentielle serviceydelser såsom adgang til vand, sanitet, energi, transport, finansielle og digital kommunikation.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her