Flere fiskefarme forringer dansk havmiljø

Flere fiskefarme forringer dansk havmiljø
SF byrødder sætter stop for nye havbrug nær Djursland

pressemeddelelse om den såkaldte Havbrugssag. Om fisk, forrurening og de mange fatale konsekvenser som etableringen af flere havbrug vil have for dansk havmiljø.

Havbrugsagen overordnet
Havbrugssagen drejer sig om den danske regerings uansvarlige håndtering af Østersøens havmiljø, om national tilsidesættelse af EU lovgivningen og om en regering der blæser på behovet for at forbedre havmiljøet for i stedet at opfinde en slags tålelig grænse for hvor meget industrien kan forurene.

Omdrejningspunktet for hele sagen er at et flertal i folketinget indfører et ’nationalt miljømæssigt råderum’ i Kattegat der tillader havbrug at forurene med op til 800 tons kvælstof og 96 tons fosfor.

Dette ’råderum’ eksisterer imidlertid ikke i EU-lovene, og af gode grunde.

Men dette ‘råderum’ giver plads til fiskefarme i åbne bure med alvorlige miljømæssige følger: Foderrester, fiskefækalier og medicin vil udover øgede mængder kvælstof og fosfor skade vandkvaliteten og i sidste ende hindre opfyldelsen af EU’s miljømål. Og projektet med at bøde på skaden ved at etablere fx muslingehavbrug møder forståelig skepsis.

Princippet om at kompensere for havbrugenes forurening ville give mening hvis havmiljøets  tilstand var ok, men det er det langt fra.

Var det danske havmiljø i eminent tilstand, uden alger og med en imponerende biodiversitet, ville det give mening at overveje om industrien i et begrænset omfang kunne drage fordel deraf.

Men virkeligheden lige nu er at kun 2 af 119 kystvandsområder i dag har et tilfredsstillende miljø. Knap 95% af de  danske kystnære vande opfylder end ikke de foreløbige miljømål, og det danske folketings ambitioner skal helt anderledes op i fart.

Sker det ikke, vil den øgede forurening give flere alger, mere uklart vand og øget risiko for iltsvind med en forringet biodiversitet til følge. Altså ringere badevand og fiskeri.

Problemet er altså klart. Flere havbrug giver dårligere havmiljø og er også i strid med EU lovgivningen på området.

Lokale SF’ere tager kampen op i EU’s borgerklageudvalg
Heldigvigs protesterede mange over folketingets urimelig vedtagelse af landbrugspakken, og tre lokale SF byrådsmedlemmer satte sig sammen for at skrive en borgerklage til EU-Parlamentets Petition-udvalg ’Udvalget om Andragender’ – i daglige tale borgerklageudvalget.

Udvalget som tager sig af borgernes traktatfæstede ret til at klage til Europa-Parlamentet hvis myndighederne overtræder EU-lovgivningen, er borgernes mest direkte mulighed for at bliver hørt og samtidig er det et vigtigt redskab til at identificere problemer med den nationale eller lokale overholdelse af EU-love.

Det vidste Mads Nicolajsen, Kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs som sammen med Kirstine Bille, Syddjurs og Ulla Holm, Samsø, tog initiativet og sendte en borgerklage afsted til udvalget.

Havbrugssagen blev modtaget i sekretariatet i midten af juni måned, og kort efter gav udvalget klagen opbakning og sendte den til Kommissionen som en hastesag.

Kommissionen har ansvaret for at EU’s love overholdes.
Samtidig blev den oversendt til Parlamentets miljøudvalg med henblik på at få undersøgt forskellige sider af sagen.

Klagen har sidenhen fået bred opbakning fra grønne medlemmer af Europa Parlamentet fra Sverige, Tyskland, Finland og de Baltiske lande (som alle er med i Helsingfors-konventionen der varetager vandmiljøet i Østersøen)

SFs holdning er klar
Fiskeopdræt skal foregå på land hvor vandet kan behandles eller recirkuleres så det  ikke belaster havmiljøet. Kampen mod yderligere forringelse af havmiljøet er dog langt fra slut. Her kan DU hjælpe til.

Borgerklageudvalget bemærker naturligvis hvis der er bred civil opbakning til klagerne.

Sådan gør du: Klik på linket her for at vise din støtte.
 
SF tager Esben Lunde Larsens havbrug til EU-Parlamentet