Jacob Senholt Christiansen taber sag ved Pressenævnet

Jacob Senholt Christiansen taber sag ved Pressenævnet
Researchkollektivet Redox skriver: ”Forsker Jacob Senholt ville censurere vores artikel om hans højreradikale aktiviteter – Pressenævnet gav os medhold”
/redox.dk / Den ekstreme ekstremismeforsker

 

Sagsnummer: 17-70-01075
Forsker får ikke slettet artikel om politiske tilhørsforhold efter lov om massemediers informationsdatabaser
22-03-2017
En forsker ved Aarhus Universitet havde af redox.dk fået afslag på at få slettet information om hans formodede politiske overbevisning efter lov om massemediers informationsdatabaser.
Ifølge denne lov skal information om enkeltpersoners politiske forhold som udgangspunkt slettes,
når der er forløbet tre år fra den begivenhed, der gav anledning til optagelsen i databasen.
Under henvisning til, at klager var tilknyttet Aarhus Universitet og havde udtalt sig offentligt om højrefløjen, pålagde Pressenævnet ikke, redox.dk at efterkomme anmodningen om sletning.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Og her

Researchkollektivet redox.dk
 
For yderlig læsning


 
Netavisen, P77.dk – Forsker i højreekstremisme og direktør i højreekstremt forlag
Citat: Den 14 maj 2010 indtræder Senholt sammen med Friberg i et nystartet engelsk selskab
ARKTOS MEDIA Ltd. Selskabet blev oprettet 11 november 2009.
Kilde Netavisen, P77.dk – // P77: Forsker i højreekstremisme og direktør i højreekstremt forlag
 

Expo Research: Den rasideologiska miljön på internet
Citat: En annan trend är att föredragen, studiecirklarna och den interna fortbildningen ökar. Denna form av aktivitet har ökat konsekvent år för år sedan 2008.
Parallellt finns bokförlag som Arktos, bloggportalen Motpol med ett delvis ideologiskt fokus och det påkostade seminariet Identitär idé där föreläsare från flera länder deltar.
Dessutom Nordengruppen – en tankesmedja som är ny för året. Dessa olika forum utgör viktiga delar i den rasideologiska miljöns ideologiproduktion.
Kilde // Expo Research: Den rasideologiska miljön på internet
 
Referenceliste

Pressenævnets kendelse
 
/redox.dk / Den ekstreme ekstremismeforsker
 
Netavisen, P77.dk – Forsker i højreekstremisme og direktør i højreekstremt forlag
 
Documents/arktos-media
 
Expo Research: Den rasideologiska miljön på internet