Kriminalitet og uddannelse blandt unge

Kriminalitet og uddannelse blandt unge
Pressemeddelelse fra Danmarks Statistik
Ny analyse viser bl.a., at folk, der har en dom som 25-årig, fik lavere gennemsnitskarakter i skriftlig dansk og matematik i grundskolen end ikke-dømte.

Tidligere har tal fra Danmarks Statistik vist, at unge dømte klarede sig dårligt igennem grundskole- og ungdomsuddannelsessystemet.

Med udgangspunkt i statistikdata for personer født mellem 1985 og 1989 og som har gået i grundskole i Danmark, ser denne analyse nærmere på emnet.

Analysen tager afsæt i antallet af domme blandt personerne samt status for uddannelse på det fyldte 25. år.

For denne gruppe af unge sammenlignes dømtes og ikke-dømtes grundskoleforløb og ungdomsuddannelsesforløb.

Betydningen af tidspunktet for den første dom samt personernes sociale baggrunds undersøges også.

250720161932

Analysens hovedkonklusioner
•Analysen konkluderer ikke på årsager, men konstaterer en statistisk sammenhæng mellem uddannelsesforløb og kriminalitet i den undersøgte gruppe.

•Tages der højde for forskelle i køn, forældrenes uddannelse, husstandsindkomst, herkomst og urbaniseringsgrad i opvækstkommunen, er der stadig store forskelle på dømte og ikke-dømtes uddannelsesforløb.

•Personer, der afbrød 8. eller 9. klasse, har 5 gange større risiko for at have en dom som 25-årige, end det er tilfældet for personer, der afsluttede grundskolen.

•Ser man på karaktergennemsnittet fra de skriftlige prøver i dansk og matematik i grundskolen, har personer, som har en dom som 25-årig, i gennemsnit fået lavere karakterer end ikke-dømte.

•Sammenhængen mellem afbrudte uddannelsesforløb og kriminalitet ses også på ungdomsuddannelserne.

Kun 48 pct. af personer med en dom har som 25-årig gennemført en ungdomsuddannelse,
mens den tilsvarende andel er 82 pct. for personer uden dom.

Du kan hente analysen på dst.dk/analyser og Statistik.

Eller som pdf-fil HER

For yderlig læsning.

Skolen indefra, om den danske folkeskole
 
Statistik – Kriminalitet og uddannelse blandt unge
 
Politirazzia mod hate crime på Facebook