Spådomme efter måneden hvori man er født

Spådomme efter måneden hvori man er født
DF-Nyt.dk på forkant med forskning og de nyeste landvindinger indenfor Dansk kultur –
og har af underfundige veje fundet afskrifter af de oldgamle hemmelige,
på græsk og latin, håndskrevne magiske skrifter fra middelalderen.

Oprindelsen syntes at være lidt uklar, men iflg. folketroen skulle de have sin oprindelse fra Thascius Caecilius Cyprianus født år 200 i Karthago / Tunesien, – være skrevet med rødt, og ikke kunne brænde, samt menes at være gået i arv blandt kloge koner og mænd.

Spådomme efter måneden hvori man er født

JANUAR
En Mandsperson født i denne Maaned, er i Almindelighed svag af Karakter. Han er godmodig, i Besiddelse af megen Dygtighed, men lader altid fem være lige. Heldet følger ham, og han gør i Almindelighed et godt Parti.
Dame: En Kvinde født i Januar er ofte smuk og lidenskabelig. Hun er godmodig, men skaffer ved sit Koketteri sin Mand, mange Ærgelser.

FEBRUAR
Herre: Kraftig og sund, god Forstand, redelig og ordholdende. Udøver af lemelig Idret. Han er noget letsindig, men yderst godmodig og opnaar i Almindelighed en brav Kvindes Kærlighed og lever et lykkeligt Familieliv.
Dame: Overfladisk og upraktisk. Ynder Romantik. Indsmigrende og imødekommende sin Mands Ønsker. Hun bliver ikke nogen god Husmoder, om hun end viser sig som en kærlig Hustru. Hun gør ikke sin Mand lykkelig.

MARTS
Herre: I Besiddelse af fleste dyder, men han er noget viljesvag. Han bliver tideligt gift og vinder ved sine gode Egenskaber sine Omgivelsers Kærlighed og Agtelse. Han er en ynder af Kunst og Poisi, men opnaar aldrig at erhverve sig en Formue.
Dame: Stærk erotisk anlagt. God Forstand. I Almindelighed i Besiddelse af Skønhed og Tække. Hun er noget overtroisk og forstaar ikke at kæmpe imod Skæbnen, men bliver i Almindelighed en god Moder og Husmoder.

APRIL
Herre: God Forstand, spøgefuld anlagt, god Forretningsmand og brav Karakter. – Stolt og frimodig, men med Tilbøjelighed til at undgaa Damebekendtskab. Han bliver sent gift og er sjældent en øm Ægtefælle.
Dame: Ubehageligt Temperament, gnaven og vanskelig at omgaas. Hun stiller store Fordringer til sin Mand og opfylder daarligt sine Pligter. Hun faar mange Børn og opnaar til sidst, relativ Tilfredshed.

MAJ
Herre: Som Folk i Almindelighed. Ikke særlig fremtrædende, ejheller noget Nul. Sans for Poesi og Litteratur. Lidt egensidig og paastaaelig. Lidt ubehagerlig Ægtefælle, men god Familieforsørger.
Dame: Lystig og Skælmsk, men dog meget samvittighedsfuld i sit Hjem. Stor Vennekreds og mange Beundrere, men mindre god Økonom. Børn af dette Ægteskab bliver smukke og inteligente.

JUNI
Herre: Sangvinsk og fulgt af Heldet. Kun ringe Virkelyst, men ved Støtte af andre klarer han sig. Godmodig, men lad og svag Karakter.
Dame: Imponerende og præsentabel. Ærgærrig, i Besiddelse af kvindelig Blidhed. Hun er en god Økonom og forstaar at opspare Penge. I Besiddelse af stor Godmodighed, men bestemt og hvas, hvis der gøres Uret.

JULI
Herre: God Forstand, men han anvender den undertiden daarligt. Lidt pralende, men ellers et ret godt Menneske. Han er i Besiddelse af Forretningsdygtighed og vil gerne ved sit Giftemål skaffe sig Formue., men hvis hans Kætlighed falder på en ubemidlet, gifter han sig dog med hende.
Dame: Meget kundskabsbarlig og videnbegærlig. God Husmoder og Kærlig Mage. Blidt og beskedent Væsen og godt Greb paa at gøre sig afholdt. I Almindelighed faar hun mange børn.

AUGUST
Herre: Elskværdig og forkommende, men med Anlæg til Skindsyge. Han er ikke særlig afholdtr blandt Damerne, men forstaar at skaffe sig Venner blandt Mændene. Han er i Almindelighed noget tungsindig og syntes at se Fremtiden formørket. Han opnaar tit en høj Alder og ender ofte som Pebersvend.
Dame: Religiøs og pietetisk – Plager ofte sine Omgivelser med sine Anfægtelser. I øvrigt er hun medlidende og godtgørende og har en god Forstand. Hun er meget erotisk anlagt, men føder ikke mange børn.

SEPTEMBER
Herre: Kantet og sær, men af et godt Gemyt. God Forstand og Handlekraft. Han støder ofte an og skaffer sig Uvenner. Han er en god Forsørger og ofrer sig for Familien. Mod sin Hustru er han en god og trofast Mage.
Dame: Letsindig i sin Levemåde. Nydelsessyg og ustadig. For resten ikke tilbøjelig til at betale Fornøjelserne. Hun er Dyreven, men ynder ikke Børn, af hvilke hun dog faar adskillige. Hun holder meget af fornemt Selskab, men trækker sig tilbage, naar det gaar ud over hendes Pung.

OKTOBER
Herre: Noget forlystelssygog livlig, men hendfalder let til Indesluttethed. Gode Kundskaber og godt Vid karaktiserer ham. I Ægteskabet bereder han sin Hustru mange Glæder og vinder i det hele taget sine Omgivelsers Hengivenhed. Han er af en selvstændig Karakter vog taalerikke let Modsigelser, men er dog villig til at indrømme sine Fejl. Bliver han Enkemand, gifter han sig ikke igen, men ofre sig for sine Børns Oprragelse. I Almindelighed opnaar han Velstand og Agtelse.
Dame: En Dame født i Oktober er lidt listig anlagt og har megen Lyst til Pynt og Stads. Hun ynder meget at deltage i Fornøjelser og holder af at være i Herreselskab. Hun er paaholdende med Penge, proper i sit Hjem og forstaar at komme ud af det med lidt. Hun bliver tidelig gift og faar mange Børn.

NOVEMBER
Herre: Ikke særlig dybtænkende, men fortagsom og smart. Han tager ikke meget alvorligt paa livet og gør sig ikke mange Bekymringer. Hans Hovedfejl er Herskersyge og lidt Umedgørelighed, som dog ved fornuftig Omgang overvindes. Han er i Besiddelse af adskillige gode selskablige Talenter og udvikler sig til sidst til en god Ægtemand. Han har i Almindelighed Udsigt til Velstand og er næsten altid godgørende.
Dame, født i November, er som oftes af en elskværdig, men fast Karakter. Hun forstaar med Held at lede sin Ægtefælle og holder sit Hus i glimrende Orden. Ligeledes maa hun i Almindelighed roses for Dygtighed i Behandlingen af sine Husholdningspenge, men ved sin Kokethed skaffer hun ofte sin Mand Ærgelser. Hun faar mange Børn, som hun giver en meget omhyggelig Opdragelse.

DECEMBER
Herre, født i Aarets sidste Maaned, syntes som Regel at være noget bagud. Hans Dispositioner er for det meste af en lidt forældet Art, men da et overordentligt Held stadig følger ham, falder det næsten altid ud til hans fordel. Han er i Besiddelse af et godt Humør og megen Godmodighed. I Forretningssager er han streng og korrekt og i det hele taget af en grundhæderlig Karakter. Han sætter undertiden højere Maal, end han kan naa, men bliver ikke modfalden om hans Haab brister. I Ægtestanden har han undertiden Ubehageligheder, men hans sunde Sans udjævner dem hurtigt. Han er noget lettroende og en Smule henfalden til Spil og Gemytlighed.
Dame: Vindende og indsmigerende Væsen. Erhverver sig hurtigt sine Omgivelsers Kærlighed. Hun er lidt koket overfor sine talrige Tilbedere, men svigter ingen Sinde sin Mand. Hun er en øm Ægtefælle og en god Moder. I Husholdningen er hun noget nøjeregnende, uden at være smaalig, og holder sit Hjem i mønsterværdig Orden. Lige overfor sin Slægt er hun hjælpsom og tjenstvillig, samt velgørende mod fattige.

Ærbødig hilsen Cyprianus
Mor Gunhilds Store komplette Drømme- og Spaabog udarbejdet efter den oldgamle Cyprianus. Winters forlag udgivet først i 1950erne.

For yderlig læsning

Cyprianus Spaaning i kaffegrums
 
Spådomme efter måneden hvori man er født
 
Trolddomsbogen Cyprianus og Spåning i Æggehvide
 
De kloge mænd og koners visdomskilde