Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg


Arbejdstagernes finansielle deltagelse inden for EU
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede den 17. februar 2010 under henvisning til forretningsordenens artikel 29, stk. 2, på eget initiativ at afgive udtalelse om:
 
Arbejdstagernes finansielle deltagelse inden for EU.
Det forberedende arbejde henvistes til EØSU’s Faglige Sektion for Beskæftigelse, Sociale og Arbejdsmarkedsmæssige Spørgsmål og Borgerrettigheder, som vedtog sin udtalelse den 2. september 2010.
 
På grund af udvalgets nybeskikkelse besluttede plenarforsamlingen at tage stilling til denne udtalelse på plenum i oktober og udpegede Alexander Graf von Schwerin til hovedordfører i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 20.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 466. plenarforsamling den 21. oktober 2010, følgende udtalelse med 170 stemmer for, 9 imod og 22 hverken for eller imod:

1. Resumé og anbefalinger
1.1 Arbejdstagernes finansielle deltagelse (AFD) giver virksomheder, arbejdstagere og samfundet som helhed mulighed for i højere grad og mere effektivt at få del i den succes, der er forbundet med den tiltagende europæisering af de økonomiske aktiviteter.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vil derfor med denne initiativudtalelse styrke bevidstheden i befolkningen om dette tema.

Det er målet at opfordre EU til at udarbejde et rammekoncept, som fremmer den økonomiske og sociale samhørighed i Europa ved at lette anvendelsen af AFD på forskellige planer (f.eks. overskudsdeling, medarbejderaktier og arbejdsgiverbidrag til opsparingsordninger).

1.2 Efterhånden som EU er vokset, har virksomheder, herunder navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV’er), udvidet deres aktiviteter over grænserne.

Et af de områder, der prioriteres højest og fokuseres mest på i Europa 2020-strategien, er gennemførelsen af Small Business Act, især med henblik på at forbedre SMV’ers økonomiske situation.

AFD kan i den forbindelse være en af mekanismerne til at understøtte dette mål og dermed styrke europæiske SMV’ers konkurrenceevne.

Uanset virksomhedsstørrelsen skal AFD-modeller respektere løsninger på virksomhedsniveau og beskytte arbejdstagernes rettigheder under hensyntagen til de forskellige forhold i de enkelte virksomheder og lande.

1.3 Nærværende initiativudtalelse har derfor til formål at-

Reference
[pdf-embedder url=”https://df-nyt.dk//wp-content/uploads/2011/03/SOC-371-DA.pdf” title=”soc-371-da”]
 
Du kan også læse udtalelsen -HER
 
Du kan se en kopi (pdf-fil her)