Dansk Folkeparti afviser brev

Dansk Folkeparti afviser brev

Gruppesøgsmål mod Dansk Folkeparti
Webportalen, //facebook.com/permalink.php?story_fbid=635318346479587

Vi har sendt følgende brev til DF, som de blank har afvist.
Næste trin er at udtage stævning mod dem.

Brevet i sin fulde længde:
Partiformand, MF, Kristian Thulesen Dahl
Dansk Folkeparti
Christiansborg
1240 København K
Sendt via mail til dfanbf@ft.dk og df@ft.dk

4. juli 2013
Sags nr. DF Annonce mm. om meddelelse af dansk indfødsret
Jeg retter henvendelse til Dem som advokat for

• 14 navne som er anonymt i dette version af brevet
i anledning af, at Dansk Folkeparti den 29. maj 2013 indrykkede en annonce i bl.a. Ekstra Bladet, Kristeligt Dagblad og Jyllands-Posten med følgende overskrift:

Regeringen og de andre partier deler statsborgerskaber ud med rund hånd: Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed. Nu bliver han dansker

I annoncen, der også bringes på DF’s hjemmeside på adressen https://web.archive.org/web/20130901182203/http://danskfolkeparti.dk/pictures_org/266×365-DF-infoedsret%20annonce.pdf, opregnes navnene og bopælskomunerne på samtlige 685 nye danske statsborgere, optaget i Lov om indfødsret 2013.

Mine klienter anfægter på ingen måde DF’s ret til at rejse en debat om kriterierne for meddelelse af dansk indfødsret.

Imidlertid indebærer overskriftens formulering, at der i strid med straffelovens § 267 rejses en sigtelse mod en unavngivet person på listen, hvoriblandt mine klienters navne og bopælskommuner er angivet, for at være til fare for nationens sikkerhed, og dermed for at have overtrådt straffelovens kap. 13 om “Forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme m.v.” Dette kapitel i straffeloven indeholder straffelovens strengeste straffebestemmelser.

Jeg tillader mig at gå ud fra, at Dansk Folkeparti ikke er i stand til at føre bevis for, at den fremsatte sigtelse mod mine klienter er sand, jf. straffelovens § 269.

DF’s annonce har direkte og alene indebåret, at mine klienter forbindes til terror, hvilket de oplever som en voldsom krænkelse, idet det kan få store og uoverskuelige konsekvenser for dem, bl.a. i forbindelse med jobansøgninger, uddannelse i og rejser til udlandet, deres omdømme i lokalsamfundet og i faglige og personlige netværk.

I dag er det ved jobansøgninger almindeligt at arbejdsgivere søger på Google på jobansøgeres navne.

En søgning på Google på mine klienters navne linker dem til den omtalte annonce.

Hvis en arbejdsgiver, en ambassade, en sikkerhedstjeneste eller andre yderligere søger på navnene og terror, forbindes navnet direkte med mistanken om, at den pågældende er terrorist, jf. vedlagte kopier af søgninger på Google for hver enkelt af mine klienter.

Ingen andre end DF har ansvaret for, at de nu forbindes med terror.
For flere af mine klienter gør det sig gældende, at de i arbejdsmæssig og anden sammenhæng ofte rejser til lande med et stærkt beredskab mod terror, såsom USA, Israel og Colombia m.fl.

De er derfor med rette stærkt bekymrede for om DF’s annonce kan indebære, at de – uretmæssigt – kan blive udsat for indgreb i form af frihedsberøvelse eller hårdhændede afhøringer o.lign.

Andre arbejder for offentlige institutioner, såsom sensitive højteknologi arbejdsfelter eller offentlige institutioner, som politiet o.a., hvor en mistanke om at være terrorist kan få alvorlige arbejdsmæssige konsekvenser.

Denne risiko er alene opstået ved DF’s annonce og den i annoncen fremsatte sigtelse, og ville ikke have foreligget blot ved Folketingets offentliggørelse af Lov om Indfødsret.

Dertil kommer, at DF har anvendt mine klienters persondata til fremme af et snævert partipolitisk formål uden mine klienters samtykke.

De nævnte handlinger straffes sædvanligvis med bøde og udløser desuden sædvanligvis en betydelig torterstatning til de krænkede.

Jeg er bemyndiget til for mine klienter at udtage stævning mod Dem som partiformand og Dansk Folkeparti som ansvarlig for krænkelserne.

Mine klienter er imidlertid villige til at indgå en forligsmæssig løsning, der som det mindste må indebære, at de hver modtager en uforbeholden personlig og skriftlig undskyldning for, at DF uretmæssigt har sammenkædet deres navn med terrorisme, at undskyldningen publiceres på DF’s hjemmeside, at DF fjerne den ovenfor nævnte side på DF’s hjemmeside og efter nærmere aftale med mig retter henvendelse til bl.a. Google og andre om fjernelse af linket mellem mine klienters navne og beskyldningen om terror fra deres søgemaskiner/hjemmesider, samt at Dansk Folkeparti betaler mine sagsomkostninger.

Såfremt De måtte ønske en nærmere drøftelse af sagen og mine klienters krav, er jeg naturligvis indforstået hermed.

Har jeg ikke modtaget et svar fra Dem inden torsdag den 11. juli 2013 kl. 15.00, vil jeg udtage stævning.

Venlige hilsner
Thorkild Høyer
Advokat (H)

Reference
Kilde: Webportalen, Facebook-gruppen: Gruppesøgsmål mod Dansk Folkeparti
Webportalen, //facebook.com/permalink.php?story_fbid=635318346479587 -id=616572785020810
Hjemmesiden //information.dk:80/465890 – DF-annonce ender for domstol

For yderlig læsning

bosse.biz: Grundlovstale i Odense
 
Gruppesøgsmål mod Dansk Folkeparti
 
//information.dk -DF-annonce ender for domstol