Minister: Svendborg Kommune tager fejl


Line Barfod havde i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg bedt ministeren svare på følgende spørgsmål:

-Ministeren bedes redegøre for, hvilke regler og praksis der gælder for, hvilke udgifter en kommune kan anerkende, når de skal vurdere, hvor stort et rådighedsbeløb en borger på kontanthjælp har, og dermed om borgeren skal have ekstra hjælp til f.eks. en stor medicinudgift.

Ministeren bedes i den forbindelse oplyse, om der er regler/praksis, der betyder, at en kommune ikke må anerkende fagforeningskontingent og efterlønsbidrag som nødvendige udgifter?

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg har svaret:
-Jeg kan oplyse, at der ikke fra centralt hold er fastsat regler om rådighedsbeløb til brug for kommunens vurdering, når kommunen skal træffe afgørelse om f.eks. hjælp til enkeltydelser efter aktivloven.

Det er blandt andet en forudsætning for hjælp i særlige tilfælde efter aktivloven, at borgeren er i økonomisk trang. Kommunen skal derfor foretage en konkret individuel vurdering af borgerens indtægter og rimeligt begrundede udgifter.

Den økonomiske vurdering, og hvilke konkrete udgifter der indgår, beror på et skøn, som kommunen foretager. Der er ikke i loven fastsat regler om, hvilke udgifter en kommune kan anerkende ved vurdering af borgerens økonomiske behov.

Ankestyrelsen kan efter retssikkerhedsloven efterprøve kommunernes og de sociale nævns afgørelser. Ankestyrelsen kan antage klagesager til principiel behandling, hvis de er egnede som bindende vejledning i tilsvarende sager.

Ankestyrelsen har oplyst, at den skønsmæssige afvejning, som kommunerne skal foretage, når de træffer afgørelse om en borgers behov for hjælp, betyder, at de enkelte afgørelser ofte er for konkrete til, at de kan anvendes som bindende vejledning i tilsvarende sager.

Ankestyrelsen har derfor ikke mange principafgørelser om, hvilke udgifter der er rimelige at anerkende ved en rådighedsvurdering af den enkelte borgers økonomiske situation.

Ankestyrelsen har endvidere oplyst, at styrelsens principafgørelser på området drejer sig om specifikke udgiftsposter, der adskiller sig fra det generelle billede, og hvor Ankestyrelsen har fundet grundlag for at fastlægge en praksis.

Ankestyrelsen har herudover oplyst, at styrelsen ikke har antaget principafgørelser, hvor antagelsestemaet har været, om fagforeningskontingent og efterlønsbidrag er udgifter, der bør eller ikke bør indgå som rimelige udgifter ved beregning af rådighedsbeløbet for en borger på kontanthjælp.

Ankestyrelsen har derfor ikke taget specifikt stilling til dette spørgsmål.
Skriver Frede Jakobsen på Svendborg NetAvis

Du kan læse mere om sagen -HER på /svendborgsnetavis.dk

For yderlig læsning

Kommunen: Meld dig ud af din fagforening