Cyprianus om Spåning i kaffegrums

Cyprianus om Spåning i kaffegrums
Thascius Caecilius Cyprianus født år 200 i Karthago / Tunesien, valgt til biskop, kirkefader, helgen, kristen martyr – han blev halshugget den 14. september år 258.
Hans helgendag er 16. september. // dagsnavn

Cyprianus er den danske betegnelse for de, på græsk og latin, håndskrevne magiske bøger fra middelalderen, som Iflg. folketroen var skrevet med rødt og ikke kunne brænde, samt menes at gå i arv blandt kloge koner og mænd.

Spaaning i kaffegrums
“Efter at have hældt den tyndeste Del af Kaffekoppens Indhold bort, eller drukket samme, kan man paa en plan Flade, f.Eks. en bakke, hælde Resten af Koppens Indhold ud, og de derved dannede Figurer udtydes da på følgende Maade:
En Kiste eller et Kors betyder Dødsfald i Familien.
Ses begge Figure er det vedkommende selv, der dør.
En Figur som en Klokke tyder paa, at en kirkelig Handling af Betydning snart
vil finde Sted for Familien.
Er Figuren stor og meget tydelig, da varsler det Bryllup – mindre eller ubetydeligere henpeger på Konfirmation eller Barnedaab.
Forskellige uregelmæssige Prikker giver Underretning om, at Fraflytning af den hidtilværende Bopæl snart vil finde Sted, medens et Skib betyder Bortrejse til Udlandet, og en Vogn angiver en kortere og mindre betydningsfuld Rejse.
Spidse Figure varsler Sorg, og afbrudte Linier tyder paa ulykkeligt Familieliv, medens sammenhængende lige Linier betegner, at et besøg af kærkommende Gæster er nær forestaaende.
Smaa runde Cirkler giver god Fortjeneste og Velstand.
Ovale Tegninger i Grumset tyder paa, at en Ulykke er nær forestaarende, medens Grumset Afsætning i bestemt begrænsende Dele tilkendegiver betydelig Indtægt ved forskellige Forentagender.
Store, runde Kredse er begyndende Kærlighed, medens de som er gennembrudte betyder brudte Løfter.
Zikzakformede Linier er skiftende Held og Uheld.
Parallelt løbende Linier er Lykke i Kærlighed, medens krumme betyder Uheld og forstyrelser.
Danner Grumser Figurer som forskellige Haandværkeres Arbejdsredskaber eller Værktøj, da tilkendegiver det, at den udvalgte skal udøve det Haandværk, som Figurene hendviser til.
En Figur som to sammensatte Nuller er Tegn paa, at stor og uventet Lykke vil times vedkommende, men Figurer som tallet 7 betyder Kommende Fattigdom og Nød.
Danner Grumset en ubstemt og utydelig Figur er der intet af Vigtighed forestaarende i den nærmeste fremtid, medens en stærk Sammenstøbning til en mørk og kompakt Masse spaar om sorg og ulykke.
Spilder man noget af Grumset udenfor den plane Flade, efter hvilket Tydningerne foregaar,
da er det Tegn paa, at man selv ved Letsindighed forskertser sin Lykke.
Andre figure, der fremkommer, maa sættes i Forbindelse med de genstande de ligner, og vedkommende maa da drage Paraleller ved sammenstilling af dem og de i ovenstaaende givne Oplysninger.

Ærbødig hilsen Cyprianus
Mor Gunhilds Store komplette Drømme- og Spaabog udarbejdet efter den oldgamle Cyprianus. Winters forlag udgivet først i 1950erne – Side 150. kapitel 1.

For yderlig læsning

Spådomme efter måneden hvori man er født
 
Cyprianus om Spåning i kaffegrums
 
De kloge mænd og koners visdomskilde
 
Trolddomsbogen Cyprianus og Spåning i Æggehvide
 
Okkultisme i Dansk kultur