DF Ungdom: Det cover er jo bare så flot ;-)

DF Ungdom: Det cover er jo bare så flot
Det er muligt – men det kan antageligvis også være ulovligt.
Under alle omstændigheder ser jeg det som dybt problematisk, at et politisk parti eller personer, udgiver sig for at være – eller kan forveksles med den Danske Stat samt de herunder tilknyttet myndighedspersoner.

DF Ungdom er den officielle facebookside for ungdomsorganisationen til Dansk Folkeparti –
Ejere af siden Peter Kofod Poulsen


Reference, facebook
Den 11-10-2012. blev DF Ungdom gjort opmærksom på bekymringerne, i forbindelse med deres brug af rigsvåbnet, men regner ikke med en stor forståelse for det synspunkt, da man uden tøven slettede min henvendelse i facebook-gruppen.

Hvem må bruge rigsvåbenet og hvordan
Ifølge § 132 i borgerlig straffelov straffes den med bøde, der forsætligt eller ved uagtsomhed på retsstridig måde benytter kendetegn eller dragt, som er forbeholdt dansk eller fremmed offentlig myndighed eller militærpersoner, og bestemmelsen gælder også med hensyn til efterligninger.

Paragraffen skal forhindre misbrug af bl.a. rigsvåbenet og kronen.
//sa.dk/content/dk/om_statens_arkive

Internationale forpligtelser
Over for udlandet er det kongelige våben, statsvåbenet, kongekronen og flaget officielt notificeret som statskendetegn.

Det er sket i henhold til artikel 6 c i den i 1967 reviderede Pariserkonvention om en union til beskyttelse af industriel ejendomsret og fremgår af publikationen “Kongeriget Danmarks våben, flag og andre statskendetegn samt officielle kontrol- garantitegn og -stempler” udgivet 1974 af Handelsministeriet.

Lande, der har tiltrådt konventionen, skal afslå eller ophæve registreringen og forbyde brugen af våben, flag og andre statsemblemer og alt, hvad der fra et heraldisk synspunkt må anses som efterligning deraf, enten som varemærker eller som bestanddele af disse, medmindre en sådan brug er tilladt af vedkommende myndigheder.

For yderlig læsning

DF-Nyt følger op på Ekstrabladets artikel: Er der en forfulgt forfatter tilstede?